JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kommentar till Riksrevisionens granskning

[2017-03-23] Lycksele tingsrätt

Idag har Riksrevisionen presenterat granskningen ”Tingsrätters effektivitet och produktivitet”. Resultatet visar på skillnader mellan olika domstolar men eftersom det av rapporten inte framgår om det är tingsrätternas arbetssätt som kan förbättras eller om den uppmätta ”ineffektiviteten” beror på något annat, finns det anledning att förtydliga detta.

Riksrevisionens rapport bygger på något som kallas ekonomisk produktionsteori, mer bestämt outputorienterad teknisk effektivitet och har sin utgångspunkt i "produktionsmaximering". 

I rapporten antas att en effektiv tingsrätt producerar en maximal kvantitet givet den mängd resurser som är tillgängliga. 

Vad betyder det, med ett begripligare språk, för Lycksele tingsrätts del? Jo, kortfattat att Lycksele tingsrätt skulle kunna avgöra fler mål om det kom in fler mål. Som exempel illustrerar RRV domstolarnas effektivitet med en graf som jämför domstolarna år 2015. Det året sjönk antalet inkomna mål kraftigt vid Lycksele tingsrätt, som framgår av nedanstående bild. 

Statistik över inkomna mål

Antalet mål för 2017 bygger på en prognos som grundar sig på antalet inkomna mål under perioden januari-mars 2017.

När antalet inkomna mål sjunker minskar även antalet avgjorda mål. I detta konstaterande ligger ingen kritik mot Lycksele tingsrätt. Vi råder naturligtvis inte över hur många mål som ges in ett visst år. Inflödet, och därmed avgjorda mål, har varierat relativt kraftigt mellan åren. En långsiktig trend är emellertid en stadig ökning av antalet inkomna och därmed avgjorda mål som framgår av bilden ovan. 

Hur hög kvalitet vi håller i vår verksamhet blir inte belyst i RRV:s rapport. Effektivitet för domstolen betyder att vi levererar snabba avgöranden av hög kvalitet. Gör vi det? Svaret är ja. Lycksele tingsrätt är den i särklass snabbaste tingsrätten i landet. Det har vi varit de senaste tretton åren och det kommer vi att vara även fortsättningsvis, och precis som framgår av Riksrevisionens rapport har vi möjlighet att hantera fler mål. Vi räknar också med att antalet inkommande mål kommer att öka när den nya polisorganisationen har stabiliserats.

Läs Riksrevisionens pressmeddelande

Möjligheter till effektivisering av tingsrätterna

Senast ändrad: 2017-03-23

För mer information kontakta:

Eric Sundström
Lagman
0950-237 20